Dasar & Piagam Pelanggan

Sunday, 9 October 2011


MATLAMAT KORPORAT
Memberi perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif untuk penduduk Malaysia.

OBJEKTIF KORPORAT
Mempasti dan menjaminkan pembayaran faedah yang secukupnya dalam masa yang tepat dengan keadilan sosial serta mempertingkatkan  taraf keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

DASAR KUALITI PERKESO
Memberi perkhidmatan yang cemerlang serta adil kepada pelanggan-pelanggannya melalui kemajuan dan pembangunan kakitangan PERKESO.

STRATEGI PERKESO
* Mengutamakan kepentingan Negara serta organisasi setiap masa.
* Memberi perkhidmatan yang Berkualiti, Adil, Tepat, Cepat dan Ekonomik kepada pelanggannya.
* Meningkatkan kemahiran serta kepakaran kakitangan PERKESO disamping penggunaan teknologi canggih  bagi meningkatkan perkhidmatannya.
* Memelihara serta menguatkan kumpulan wang di bawah tanggungjawab PERKESO supaya menjadi lebih teguh. 
* Menghayati nilai-nilai murni di kalangan kakitangan PERKESO. 
* Bekerjasama dengan semua pihak yang terlibat dengan keselamatan sosial.

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
PERKESO beriltizam sebagai sebuah organisasi yang sihat dan selamat berlunaskan prinsip bahawa keselamatan dan kesihatan adalah tanggungjawab semua. Pengurusan serta kakitangan adalah beriltizam untuk membentuk dan mengekalkan keselamatan dan kesihatan tempat kerja yang selesa ke arah membendung kecederaan akibat pekerjaan di samping kerosakan hartabenda dan nyawa.

Organisasi ini menjamin kejayaan dasar ini dengan; 
• Memperkembangkan program untuk melatih pekerja mengenai kesihatan dan pencegahan kemalangan.
• Menyemai hemah untuk mengawal tindakan individu yang akan memudaratkan kesihatan dan keselamatannya serta orang lain
• Sentiasa merapati perubahan piawaian keselamatan dan kesihatan, tren serta teknik.
• Memeriksa secara kerap ke atas kemudahan-kemudahan pejabat untuk mengenalpasti dan membetulkan apa-apa kelemahan dari segi keselamatan dan kesihatan.
• Mengulangkaji rancangan untuk loji baru atau yang dijangka, kemudahan kelengkapan pejabat supaya terjamin rekabentuk, pembinaan, pemasangan serta operasinya adalah mengikut peraturan-peraturan kerajaan.
• Pengurusan adalah beriltizam untuk menjamin setiap orang dalam organisasi memahami serta menerima yang dia mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatannya sendiri dan juga persekitarannya.

PIAGAM PELANGGAN
• Membayar Faedah Hilangupaya Sementara (HUS) kepada pekerja yang terbencana dalam tempoh 7 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan Iengkap diterima.
• Membayar Faedah Hilangupaya Kekal (HUK) kepada pekerja yang terbencana dalam tempoh 14 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan lengkap diterima.
• Membayar Faedah Orang Tanggungan (FOT) kepada orang tanggungan dalam tempoh 14 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan lengkap diterima.
• Membayar Faedah Pengurusan Mayat (FPM) kepada waris pekerja yang layak dalam tempoh 3 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan lengkap diterima.
• Membayar Faedah Pencen Ilat (ILT) kepada pekerja yang Iayak dalam tempoh 14 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan lengkap diterima.
• Membayar Faedah Pencen Penakat (PKT) kepada orang tanggungan dalam tempoh 14 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan Iengkap diterima.
• Mendaftar majikan dan pekerja baru serta memberi nombor kod majikan PERKESO dalam tempoh 1 hari selepas semua maklumat dan dokumen yang diperlukan lengkap diterima.
• Menyiasat dan menyampaikan maklumat ke atas setiap aduan mengenai tuntutan faedah dalam tempoh 3 hari dari tarikh aduan diterima.

TAHUKAH ANDA?

Adalah menjadi satu kesalahan sekiranya majikan anda gagal mencarum untuk anda dengan PERKESO. Sila semak status caruman anda melalui eSemak atau di semua pejabat PERKESO yang berdekatan.

MISI & VISI PERKESO

MISI PERKESO
Memberi perlindungan keselamatan sosial kepada pekerja dan tanggungan mereka menerusi Skim-skim Keselamatan Sosial serta meningkatkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja

VISI PERKESO
Peneraju Keselamatan Sosial Yang Unggul Dan Cemerlang

PROFIL PERKESO

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk melaksana dan mentadbir Skim-skim Keselamatan Sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja, 1969, iaitu Skim Insuran Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat. Di bawah skim-skim ini, pekerja diberi perlindungan berkaitan bencana pekerjaan termasuk kemalangan semasa menjalankan pekerjaan, penyakit khidmat, keilatan dan kematian.

Di antara fungsi yang dilaksanakan oleh PERKESO ialah mendaftar majikan dan pekerja, mengutip caruman majikan dan pekerja, memproses tuntutan dan membayar faedah kepada pekerja yang ditimpa malang dan orang tanggungannya. Di samping itu, PERKESO juga menyediakan faedah pemulihan jasmani dan vokasional serta memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Pada Julai 1985, status PERKESO sebagai Jabatan Kerajaan telah diubah kepada sebuah Badan Berkanun. Manakala pada 1 Januari 1992, PERKESO telah melaksanakan sistem saraannya sendiri, iaitu Sistem Saraan Baru PERKESO (SSBP).

Design of Open Media | Source: Natural Blogger Template Download Created simple by Wedding Cards Singapore.